Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem BeautyBox.store, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Barberstore.pl prowadzony jest przez firmę DS INVESTMETS SP. Z O. O. UL. MIECZYSŁAWA WOLFKEGO 6/2, 01-494 Warszawa  KRS: 0000885890 , NIP:1182220497 , REGON:388291212 i zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

Dane adresowe:

SIEDZIBA

DS INVESTMENTS SP. Z O. O.

UL. MIECZYSŁAWA WOLFKEGO 6/2

01-494 WARSZAWA

OBSŁUGA KLIENTA

ŚWIERKOWA 53

05-850 WIERUCHÓW

 

Dane teleadresowe:

e-mail: info@amazonkeratin.pl

tel: +48 697 027 168 czynny w godzinach 9:00 - 15:30 (koszt połączenia wg. taryfy operatora)

 

§ 2 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

5) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

6) Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.

7) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

8) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

9) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://barberstore.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

10) Strona – Usługodawca lub Klient;

11) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

12) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

13) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

14) Usługodawca – DS INVESTMENTS SP. Z O. O.

UL. MIECZYSŁAWA WOLFKEGO 6/2 01-494 WARSZAWA, KRS: 0000885890 , NIP:1182220497 , REGON:388291212

15) Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę.

16) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

17) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1) przedstawienie oferty Sklepu,

2) możliwość składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

4) możliwość korzystania z Konta Klienta,

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

5. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 4 Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 5 Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, a po kliknięciu na pole „Płatność i dostawa” Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy, a następnie loguje się do Konta Klienta albo podaje dane w formularzu niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia (może podać dane jednorazowo albo dokonać Rejestracji). Kolejny krok podczas składania Zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia.

4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

5.Klient może skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego, który otrzymał od przedstawiciela handlowego ze zniżką 50 zł na pierwsze zakupy.

6. Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Realizacja zamówienia nie odbędzie się później niż 4-5 dni od jego złożenia. 

8. Faktury wystawiane są od razu po zrealizowaniu zamówienia. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.

Indywidualne Zamówienia

6. Sklep oferuje również Towary sprowadzane na indywidualne zamówienie, w szczególności meble.

7. W przypadku Zamówienia indywidualnego składanego przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010.220.1447 z późn. zm.) zamawiającego i nabywającego Towar w związku z zarobkową działalnością gospodarczą lub zawodową, Klient jest informowany o terminie realizacji zamówienia, a przy zamówieniu na kwotę przekraczającą 300 zł zobligowany do wpłacenia zadatku w wysokości 15% ceny towaru.

8. W wypadku określonym w ust. 7 powyżej, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru przedsiębiorca zamawiający Towar na indywidualne zamówienie i wpłacając zadatek może, tracąc zadatek, złożyć odstąpienie od Umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym odesłaniem Towaru. Zwracany Towar musi być kompletny (dotyczy to również opakowania) i nie może nosić śladów użytkowania.

Uregulowanie to nie dotyczy zamówionych mebli oraz sprzętu o dużym gabarycie takich jak m. in. fotele czy konsole.

9. W przypadku zwrotu Towaru w sposób opisany powyżej, należy dołączyć gwarancję oraz kopię faktury na podstawie której zostanie wystawiona faktura korygująca. Rozpatrzenie i zwrot należności pomniejszonej o kwotę zadatku nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

10. Zapisy ust. 6-9 powyżej nie dotyczą Konsumentów.

11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem.

Szkolenia I EVENTY

13. Szczegółowe warunki dotyczące zakupu szkoleń zawiera Regulamin Szkoleń zamieszczony w Sklepie w dalszej części Regulaminu.

14. Zakupionych biletów na konkrety event / wydarzenie nie można zwrócić. 

§ 6 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia oraz określone w §6 ust. 6 regulaminu. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w chwili składania Zamówienia.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy, na rachunek nr. 32 1140 2004 0000 3702 8331 1030 - mBank PLN.

b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),

c) za pośrednictwem serwisu PayU

d) kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego w jednym z oddziałów Sprzedawcy oraz na stronie internetowej

5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy, a w przypadku płatności za pośrednictwem PayU wysyłka będzie realizowana dopiero po uznaniu konta Usługodawcy z tytułu wpłaty za Towar.

6. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem wskazanej w procesie składania Zamówienia firmy kurierskiej DPD, albo z wykorzystaniem Oddziałów Sprzedającego. Koszty dostawy określone są w zakładce „koszt dostawy”.

W przypadku wysyłek gabarytowych np. mebli, transport jest ustalany indywidualnie i podlega oddzielnej wycenie. 

7. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

Zamówienie z odbiorem w punkcie stacjonarnym na obszarze miasta Warszawa powinno zostać odebrane w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu od nas e-maila zatytułowanego "gotowe do odbioru", po tym czasie nieopłacone i nieodebrane zamówienie będzie automatycznie anulowane.

8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

2) niekompletności przesyłki,

3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

9. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

10. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

11. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany przez Sprzedawcę.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Zwracany towar musi być kompletny, dotyczy to również opakowania (i nie może nosić śladów użytkowania). Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy na konta zagraniczne. Tylko i wyłącznie na konta w Polskim banku. 

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport oraz wysłany na adres magazynu wskazanego przez Sprzedawcę po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Magazyn jest prowadzony w innej lokalizacji niż dane rejestrowe Sprzedawcy.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Zwracany towar musi być kompletny, dotyczy to również opakowania (i nie może nosić śladów użytkowania). Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy na konta zagraniczne. Tylko i wyłącznie na konta w Polskim banku. 

Obowiązki Sprzedawcy

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów zapłacone przez Klienta przy zakupie Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwracany towar musi być kompletny, dotyczy to również opakowania (i nie może nosić śladów użytkowania). Nie dokonujemy wzrotu pieniędzy na konta zagraniczne. Tylko i wyłącznie na konta w Polskim banku. 

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Niezgodność Towaru z umową (reklamacje)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonej przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

a) Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

b) Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór.

c) Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

d) Została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy: firmę DS INVESTMENTS Ul. Świerkowa 53 05-850 Wieruchów lub na adres email info@amazonkeratin.pl

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad; albo

b) żądać usunięcia wady; albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

5. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta ale na koszt Sprzedawcy.

10. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

12. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

13. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

14. Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:

a) pisemnie na adres reklamującego

b) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email

3) drogę telefoniczną

15. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: 

a) Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b) Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

c) Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9 Przedsiębiorca jako Kupujący

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument

2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

3. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:

a) Po otrzymaniu Towaru Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub też innych nieprawidłowości Towaru Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.

b) Jeżeli wada rzeczy wyszła na jaw dopiero później, a jej stwierdzenie przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później niż w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytuły rękojmi.

c) Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Towar.

d) W przypadku, gdy Przedsiębiorca realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że Strony ustalą inaczej.

e) Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.

f) Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

g) Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

§ 10 Newsletter

1. Usługobiorca ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Usługobiorców, którzy zamówili Newsletter.

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

3. Usługobiorca może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

4. Usługobiorca może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdej otrzymanej wiadomości tego typu.

5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

6. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawierza polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej oraz za 30 dniowym wypowiedzeniem.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 12 Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 13 Dane osobowe

1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie

2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdy klient ma prawo żądać informacji o treści przechowywanych danych jak również prawo żądać zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem info@amazonkeratin.pl

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: 

Ul. Świerkowa 53, 05-850 Wieruchów

e-mail: info@amazonkeratin.pl

lub pod numerem telefonu: +48 697 027 168

 

Regulamin Szkoleń

Niniejszy Regulamin Szkoleń stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego BeautyBox.store

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów Sp. z o.o. Sp.k. lub wskazany w szczególnych przypadkach inny podmiot wskazany w opisie szkolenia.

2. Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza Uczestnika lub Uczestników Wydarzenia.

3. Konsumentem jest Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierający Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która została zgłoszona do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Organizator przeprowadza Wydarzenia w zakresie i terminie wskazanym w Ofercie.

2. Uczestnik wydarzenia może zostać poproszony przez Organizatora o wypełnienie testu lub ankiety w formie pisemnej, której celem będzie ocena organizacji, metodyki oraz trenera lub trenerów prowadzących Wydarzenie. Dane te będą zbierane anonimowo przez Organizatora wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 3. Sposób zawarcia Umowy

1. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Usługobiorcę z Regulaminem, jego akceptacja, wypełnienie i podpisanie zgłoszenia na wybrane przez Uczestnika/Usługobiorcę Wydarzenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Usługobiorca, w celu dokonania zapisu na Wydarzenie zobowiązany jest do podania takich danych jak: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej, danych Uczestnika wydarzenia (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Opcjonalnie może również uzupełnić Formularz rejestracyjny danymi potrzebnymi do wystawienia Faktury VAT.

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata całej sumy za Wydarzenie najpóźniej na trzy dni robocze przed datą wydarzenia.

3. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego albo wypełnienie formularza online (w zależności od formy wybranej przez Usługobiorcę) wraz z dokonaniem zapłaty skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą. Organizator potwierdza niezwłocznie fakt zawarcia Umowy wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej. 

4. Organizator przyjmuje zgłoszenia w trybie wskazanym w § 3 ust. 1 powyżej, najpóźniej do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia wybranego przez Usługobiorcę Wydarzenia (liczy się data wysłania zgłoszenia do Organizatora).

5. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni po uprzednim mailowym uzgodnieniu z biurem Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.

§4. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

1. Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. od 2 - 6 poniżej.

2. Z uwagi na charakter Wydarzenia, rezygnacja z niego możliwa jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia przez Uczestnika lub Organizatora uzupełnienia grupy.

3. Organizator dopuszcza możliwość przekazania lub odsprzedania miejsca na Wydarzeniu przez Uczestnika innej osobie.

4. Rezygnacja z udziału Uczestnika w Wydarzeniu bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej, może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: info@amazonkeratin.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Wydarzenia. Odstąpienie od Umowy następuje w chwili potwierdzenia otrzymania oświadczenia woli Usługobiorcy przez Organizatora.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym paragrafie, uiszczone na rzecz Organizatora wynagrodzenie zostanie przez niego zwrócone w całości na rachunek bankowy, który Usługobiorca wykorzystał do uiszczenia wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy.

6. Całkowita lub częściowa nieobecność na Wydarzeniu Uczestnika, którego uczestnictwo zostało opłacone przez Usługobiorcę, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za Wydarzenie wobec Organizatora.

§5. Zmiany terminu lub odwołanie Wydarzenia.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Wydarzenia, w szczególności, w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

2. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora wniesione płatności za udział Uczestników w Wydarzeniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania Wydarzenia, chyba że Organizator i Uczestnik lub Usługobiorca uzgodnią inny termin uczestnictwa w Wydarzeniu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu Wydarzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach losowych Organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego, na trenera o podobnych kwalifikacjach.

§6. Ceny

1. Organizator pobiera od Usługobiorcy wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu przez Uczestnika Wydarzenia. Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ceną Wydarzenia wskazaną w Ofercie i stanowi iloczyn tej ceny i liczby zgłoszony przez Usługobiorcę Uczestników Wydarzenia.

2. Wynagrodzenie z tytułu Wydarzenia może obejmować: koszt organizacji, komplet materiałów, certyfikat, przerwy kawowe, obiad oraz koszt wynajęcia sali, chyba że opis Wydarzenia w Ofercie stanowi inaczej. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora nie obejmuje w szczególności kosztów zakwaterowania, dojazdu do miejsca w którym odbywa się Wydarzenia i kosztów związanych z parkingiem na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie .

3. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia w wybranej przez siebie formie spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym.

4. Płatność za Wydarzenie należy dokonać przelewem najpóźniej na 7 dni przed datą Wydarzenia.

5. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, uważa się, iż Usługobiorca dokonał rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, na zasadach określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu Szkoleń.

6. W przypadku gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w Wydarzeniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Usługobiorca oświadczy iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Usługobiorcy do udziału w Wydarzeniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora.

7. Przy zakupie on-line udziału w Wydarzeniu, płatności realizowane są̨ przy pomocy przelewu elektronicznego.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyżej wymienionego systemu płatniczego. 

9. W momencie zawarcia Umowy Organizator niezwłocznie wystawi fakturę VAT na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przez Usługobiorcę.

10. Ceny zawierają podatek VAT.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji/zniżek w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§7. Reklamacje

1. Uczestnik lub Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Wydarzenia w terminie 7 dni od dnia, w którym Wydarzenia się odbyło.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@amazonkeratin.pl. Zaleca się podanie przez Uczestnika lub Usługobiorcę w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji. 

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§8.Wizerunek 

1.W przypadku Wydarzeń rejestrowanych środkami audio-video, Usługobiorca/Uczestnik wysyłając swoje zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację.

2. Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby jego wizerunek i/lub głos w całości lub w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane przez Organizatora, jak również w przygotowanych przez Organizatora po Wydarzeniu Materiałach, w tym materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących działalności Organizatora związanej z przeprowadzonym Wydarzeniem. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika Wydarzenia, głosu oraz ewentualnej wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

c. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

d. wykorzystanie na stronach internetowych Organizatora, Kanałach społecznościowych Organizatora;

e. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

f. publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

g. wykorzystanie fragmentów Materiałów do celów promocyjnych i reklamy Wydarzeń Organizatora.

3. Uczestnik wyraża zgodę na łączenie powstałych w trakcie Wydarzenia fotografii z innymi fotografiami, tekstami związanymi z Wydarzeniem.

4. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Wydarzenia, w szczególności w celach informacyjnych związanych z Wydarzeniem. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia pisemnie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

6. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, podmiot zgłaszający- Usługobiorca powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Wydarzenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.

7. Organizator oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tejże ustawy.

§9. Postanowienia końcowe

1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Wydarzenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z Uczestnikiem Wydarzenia lub Usługobiorcą w celu uzyskania opinii o Wydarzeniu.

3. Uczestnik lub Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych od dnia 1 marca 2024 r.

5. Usługobiorca będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Organizatora. Może m.in. zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów). Bezpłatny numer kontaktowy do Federacji Konsumentów to +48 800 007 707.

6. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Uczestnik lub Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.